Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Cấp 0: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản
Cấp 1: Cộng tác viên lên cấp khi sử dụng > 500k hoặc nạp donate 1m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 2: đại lý cấp 1 lên cấp khi sử dụng > 2m hoặc nạp donate 5m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 3: Đại lý cấp 2 lên cấp dựa trên thống kê tháng trước, tự động nâng cấp.
Cấp 4: Đại lý cấp 3 lên cấp dựa tên thống kê 2 tháng gần nhất, liên hệ page khi đã sử dụng trên 2 tháng đại lý cấp 2.
Cấp 5: Siêu cấp vip pro Dành cho đối tác.
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.7Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 0.735Xu/1 lượt 0.749Xu/1 lượt 0.77xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.856Xu/1 lượt 0.88xu/1 lượt
1.2Xu/1 lượt 1.236Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.284Xu/1 lượt 1.32xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.545Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.605Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.391Xu/1 lượt 1.43xu/1 lượt
0.86Xu/1 lượt 0.8858Xu/1 lượt 0.903Xu/1 lượt 0.9202Xu/1 lượt 0.946xu/1 lượt
1.7Xu/1 lượt 1.751Xu/1 lượt 1.785Xu/1 lượt 1.819Xu/1 lượt 1.87xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
0.7Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 0.735Xu/1 lượt 0.749Xu/1 lượt 0.77xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 74.9Xu/1 lượt 77xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
45Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
44Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 47.08Xu/1 lượt 48.4xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
200Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
150Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 157.5Xu/1 lượt 160.5Xu/1 lượt 165xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
180Xu/1 lượt 185.4Xu/1 lượt 189Xu/1 lượt 192.6Xu/1 lượt 198xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
400Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 428Xu/1 lượt 440xu/1 lượt
420Xu/1 lượt 432.6Xu/1 lượt 441Xu/1 lượt 449.4Xu/1 lượt 462xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
45Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
900Xu/1 lượt 927Xu/1 lượt 945Xu/1 lượt 963Xu/1 lượt 990xu/1 lượt
1000Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1050Xu/1 lượt 1070Xu/1 lượt 1100xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
19Xu/1 lượt 19.57Xu/1 lượt 19.95Xu/1 lượt 20.33Xu/1 lượt 20.9xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
13Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.91Xu/1 lượt 14.3xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
26Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 27.3Xu/1 lượt 27.82Xu/1 lượt 28.6xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
62Xu/1 lượt 63.86Xu/1 lượt 65.1Xu/1 lượt 66.34Xu/1 lượt 68.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
44Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 47.08Xu/1 lượt 48.4xu/1 lượt
66Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 69.3Xu/1 lượt 70.62Xu/1 lượt 72.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
127Xu/1 lượt 130.81Xu/1 lượt 133.35Xu/1 lượt 135.89Xu/1 lượt 139.7xu/1 lượt
65Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 68.25Xu/1 lượt 69.55Xu/1 lượt 71.5xu/1 lượt
84Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 92.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.68Xu/1 lượt 26.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54.57Xu/1 lượt 56.1xu/1 lượt
67Xu/1 lượt 69.01Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 71.69Xu/1 lượt 73.7xu/1 lượt
34Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36.38Xu/1 lượt 37.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
140Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 147Xu/1 lượt 149.8Xu/1 lượt 154xu/1 lượt
230Xu/1 lượt 236.9Xu/1 lượt 241.5Xu/1 lượt 246.1Xu/1 lượt 253xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.8Xu/1 lượt 1.854Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 1.926Xu/1 lượt 1.98xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.545Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.605Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.5Xu/1 lượt 6.695Xu/1 lượt 6.825Xu/1 lượt 6.955Xu/1 lượt 7.15xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 27.3Xu/1 lượt 27.82Xu/1 lượt 28.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.7Xu/1 lượt 5.871Xu/1 lượt 5.985Xu/1 lượt 6.099Xu/1 lượt 6.27xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
88Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 94.16Xu/1 lượt 96.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
35000Xu/1 lượt 36050Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 38500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 10300Xu/1 lượt 10500Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 11000xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
1650Xu/1 lượt 1699.5Xu/1 lượt 1732.5Xu/1 lượt 1765.5Xu/1 lượt 1815xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2575Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2675Xu/1 lượt 2750xu/1 lượt
1850Xu/1 lượt 1905.5Xu/1 lượt 1942.5Xu/1 lượt 1979.5Xu/1 lượt 2035xu/1 lượt
4500Xu/1 lượt 4635Xu/1 lượt 4725Xu/1 lượt 4815Xu/1 lượt 4950xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2060Xu/1 lượt 2100Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2200xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
36.3Xu/1 lượt 37.389Xu/1 lượt 38.115Xu/1 lượt 38.841Xu/1 lượt 39.93xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
13.2Xu/1 lượt 13.596Xu/1 lượt 13.86Xu/1 lượt 14.124Xu/1 lượt 14.52xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 37.8525Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 39.3225Xu/1 lượt 40.425xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
36.3Xu/1 lượt 37.389Xu/1 lượt 38.115Xu/1 lượt 38.841Xu/1 lượt 39.93xu/1 lượt
41.8Xu/1 lượt 43.054Xu/1 lượt 43.89Xu/1 lượt 44.726Xu/1 lượt 45.98xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0.044Xu/1 lượt 0.04532Xu/1 lượt 0.0462Xu/1 lượt 0.04708Xu/1 lượt 0.0484xu/1 lượt
0.088Xu/1 lượt 0.09064Xu/1 lượt 0.0924Xu/1 lượt 0.09416Xu/1 lượt 0.0968xu/1 lượt
0.0735Xu/1 lượt 0.075705Xu/1 lượt 0.077175Xu/1 lượt 0.078645Xu/1 lượt 0.08085xu/1 lượt
0.21Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.2205Xu/1 lượt 0.2247Xu/1 lượt 0.231xu/1 lượt
0.084Xu/1 lượt 0.08652Xu/1 lượt 0.0882Xu/1 lượt 0.08988Xu/1 lượt 0.0924xu/1 lượt
0.315Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33705Xu/1 lượt 0.3465xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
200Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
441Xu/1 lượt 454.23Xu/1 lượt 463.05Xu/1 lượt 471.87Xu/1 lượt 485.1xu/1 lượt
657.3Xu/1 lượt 677.019Xu/1 lượt 690.165Xu/1 lượt 703.311Xu/1 lượt 723.03xu/1 lượt
843.15Xu/1 lượt 868.4445Xu/1 lượt 885.3075Xu/1 lượt 902.1705Xu/1 lượt 927.465xu/1 lượt
946Xu/1 lượt 974.38Xu/1 lượt 993.3Xu/1 lượt 1012.22Xu/1 lượt 1040.6xu/1 lượt
1155Xu/1 lượt 1189.65Xu/1 lượt 1212.75Xu/1 lượt 1235.85Xu/1 lượt 1270.5xu/1 lượt
1302Xu/1 lượt 1341.06Xu/1 lượt 1367.1Xu/1 lượt 1393.14Xu/1 lượt 1432.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
2.2Xu/1 lượt 2.266Xu/1 lượt 2.31Xu/1 lượt 2.354Xu/1 lượt 2.42xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.4Xu/1 lượt 4.532Xu/1 lượt 4.62Xu/1 lượt 4.708Xu/1 lượt 4.84xu/1 lượt
8.8Xu/1 lượt 9.064Xu/1 lượt 9.24Xu/1 lượt 9.416Xu/1 lượt 9.68xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
19.8Xu/1 lượt 20.394Xu/1 lượt 20.79Xu/1 lượt 21.186Xu/1 lượt 21.78xu/1 lượt
27.5Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 29.425Xu/1 lượt 30.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
38Xu/1 lượt 39.14Xu/1 lượt 39.9Xu/1 lượt 40.66Xu/1 lượt 41.8xu/1 lượt
4.4Xu/1 lượt 4.532Xu/1 lượt 4.62Xu/1 lượt 4.708Xu/1 lượt 4.84xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.63Xu/1 lượt 9.9xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
3.85Xu/1 lượt 3.9655Xu/1 lượt 4.0425Xu/1 lượt 4.1195Xu/1 lượt 4.235xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
14.7Xu/1 lượt 15.141Xu/1 lượt 15.435Xu/1 lượt 15.729Xu/1 lượt 16.17xu/1 lượt
8.8Xu/1 lượt 9.064Xu/1 lượt 9.24Xu/1 lượt 9.416Xu/1 lượt 9.68xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.545Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.605Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
2.4Xu/1 lượt 2.472Xu/1 lượt 2.52Xu/1 lượt 2.568Xu/1 lượt 2.64xu/1 lượt
13Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.91Xu/1 lượt 14.3xu/1 lượt
0.5Xu/1 lượt 0.515Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.535Xu/1 lượt 0.55xu/1 lượt
0.315Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33705Xu/1 lượt 0.3465xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
1.575Xu/1 lượt 1.62225Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.68525Xu/1 lượt 1.7325xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
188Xu/1 lượt 193.64Xu/1 lượt 197.4Xu/1 lượt 201.16Xu/1 lượt 206.8xu/1 lượt
233Xu/1 lượt 239.99Xu/1 lượt 244.65Xu/1 lượt 249.31Xu/1 lượt 256.3xu/1 lượt
278Xu/1 lượt 286.34Xu/1 lượt 291.9Xu/1 lượt 297.46Xu/1 lượt 305.8xu/1 lượt
322Xu/1 lượt 331.66Xu/1 lượt 338.1Xu/1 lượt 344.54Xu/1 lượt 354.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1Xu/1 lượt 1.133Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.177Xu/1 lượt 1.21xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
1.1Xu/1 lượt 1.133Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.177Xu/1 lượt 1.21xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
33Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 34.65Xu/1 lượt 35.31Xu/1 lượt 36.3xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
66Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 69.3Xu/1 lượt 70.62Xu/1 lượt 72.6xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
288Xu/1 lượt 296.64Xu/1 lượt 302.4Xu/1 lượt 308.16Xu/1 lượt 316.8xu/1 lượt
697Xu/1 lượt 717.91Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 745.79Xu/1 lượt 766.7xu/1 lượt
650Xu/1 lượt 669.5Xu/1 lượt 682.5Xu/1 lượt 695.5Xu/1 lượt 715xu/1 lượt
450Xu/1 lượt 463.5Xu/1 lượt 472.5Xu/1 lượt 481.5Xu/1 lượt 495xu/1 lượt
399Xu/1 lượt 410.97Xu/1 lượt 418.95Xu/1 lượt 426.93Xu/1 lượt 438.9xu/1 lượt
304.5Xu/1 lượt 313.635Xu/1 lượt 319.725Xu/1 lượt 325.815Xu/1 lượt 334.95xu/1 lượt
33Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 34.65Xu/1 lượt 35.31Xu/1 lượt 36.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
23.5Xu/1 lượt 24.205Xu/1 lượt 24.675Xu/1 lượt 25.145Xu/1 lượt 25.85xu/1 lượt
70.5Xu/1 lượt 72.615Xu/1 lượt 74.025Xu/1 lượt 75.435Xu/1 lượt 77.55xu/1 lượt
73.5Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 77.175Xu/1 lượt 78.645Xu/1 lượt 80.85xu/1 lượt
82.5Xu/1 lượt 84.975Xu/1 lượt 86.625Xu/1 lượt 88.275Xu/1 lượt 90.75xu/1 lượt
36Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 38.52Xu/1 lượt 39.6xu/1 lượt
70.5Xu/1 lượt 72.615Xu/1 lượt 74.025Xu/1 lượt 75.435Xu/1 lượt 77.55xu/1 lượt
73.5Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 77.175Xu/1 lượt 78.645Xu/1 lượt 80.85xu/1 lượt
82.5Xu/1 lượt 84.975Xu/1 lượt 86.625Xu/1 lượt 88.275Xu/1 lượt 90.75xu/1 lượt
44Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 47.08Xu/1 lượt 48.4xu/1 lượt
30.8Xu/1 lượt 31.724Xu/1 lượt 32.34Xu/1 lượt 32.956Xu/1 lượt 33.88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
200Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
190Xu/1 lượt 195.7Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 203.3Xu/1 lượt 209xu/1 lượt
1485Xu/1 lượt 1529.55Xu/1 lượt 1559.25Xu/1 lượt 1588.95Xu/1 lượt 1633.5xu/1 lượt
1798.5Xu/1 lượt 1852.455Xu/1 lượt 1888.425Xu/1 lượt 1924.395Xu/1 lượt 1978.35xu/1 lượt
110Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 115.5Xu/1 lượt 117.7Xu/1 lượt 121xu/1 lượt
88Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 94.16Xu/1 lượt 96.8xu/1 lượt
132Xu/1 lượt 135.96Xu/1 lượt 138.6Xu/1 lượt 141.24Xu/1 lượt 145.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
249Xu/1 lượt 256.47Xu/1 lượt 261.45Xu/1 lượt 266.43Xu/1 lượt 273.9xu/1 lượt
373Xu/1 lượt 384.19Xu/1 lượt 391.65Xu/1 lượt 399.11Xu/1 lượt 410.3xu/1 lượt
994Xu/1 lượt 1023.82Xu/1 lượt 1043.7Xu/1 lượt 1063.58Xu/1 lượt 1093.4xu/1 lượt
1490Xu/1 lượt 1534.7Xu/1 lượt 1564.5Xu/1 lượt 1594.3Xu/1 lượt 1639xu/1 lượt
127Xu/1 lượt 130.81Xu/1 lượt 133.35Xu/1 lượt 135.89Xu/1 lượt 139.7xu/1 lượt
253Xu/1 lượt 260.59Xu/1 lượt 265.65Xu/1 lượt 270.71Xu/1 lượt 278.3xu/1 lượt
84Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 92.4xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
299.25Xu/1 lượt 308.2275Xu/1 lượt 314.2125Xu/1 lượt 320.1975Xu/1 lượt 329.175xu/1 lượt
588Xu/1 lượt 605.64Xu/1 lượt 617.4Xu/1 lượt 629.16Xu/1 lượt 646.8xu/1 lượt
878.85Xu/1 lượt 905.2155Xu/1 lượt 922.7925Xu/1 lượt 940.3695Xu/1 lượt 966.735xu/1 lượt
1169.7Xu/1 lượt 1204.791Xu/1 lượt 1228.185Xu/1 lượt 1251.579Xu/1 lượt 1286.67xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1500Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1605Xu/1 lượt 1650xu/1 lượt
400Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 428Xu/1 lượt 440xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
28Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 29.96Xu/1 lượt 30.8xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
51Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54.57Xu/1 lượt 56.1xu/1 lượt
66Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 69.3Xu/1 lượt 70.62Xu/1 lượt 72.6xu/1 lượt
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
36.3Xu/1 lượt 37.389Xu/1 lượt 38.115Xu/1 lượt 38.841Xu/1 lượt 39.93xu/1 lượt
63.8Xu/1 lượt 65.714Xu/1 lượt 66.99Xu/1 lượt 68.266Xu/1 lượt 70.18xu/1 lượt
32Xu/1 lượt 32.96Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 34.24Xu/1 lượt 35.2xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
72Xu/1 lượt 74.16Xu/1 lượt 75.6Xu/1 lượt 77.04Xu/1 lượt 79.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.105Xu/1 lượt 0.10815Xu/1 lượt 0.11025Xu/1 lượt 0.11235Xu/1 lượt 0.1155xu/1 lượt
0.21Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.2205Xu/1 lượt 0.2247Xu/1 lượt 0.231xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.391Xu/1 lượt 1.43xu/1 lượt
0.63Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 0.6615Xu/1 lượt 0.6741Xu/1 lượt 0.693xu/1 lượt
2.625Xu/1 lượt 2.70375Xu/1 lượt 2.75625Xu/1 lượt 2.80875Xu/1 lượt 2.8875xu/1 lượt
2.6Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.73Xu/1 lượt 2.782Xu/1 lượt 2.86xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.4Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 9.24xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.4Xu/1 lượt 4.532Xu/1 lượt 4.62Xu/1 lượt 4.708Xu/1 lượt 4.84xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
71Xu/1 lượt 73.13Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 75.97Xu/1 lượt 78.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
75Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 80.25Xu/1 lượt 82.5xu/1 lượt
130Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 136.5Xu/1 lượt 139.1Xu/1 lượt 143xu/1 lượt
39.9Xu/1 lượt 41.097Xu/1 lượt 41.895Xu/1 lượt 42.693Xu/1 lượt 43.89xu/1 lượt
39.9Xu/1 lượt 41.097Xu/1 lượt 41.895Xu/1 lượt 42.693Xu/1 lượt 43.89xu/1 lượt
44Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 47.08Xu/1 lượt 48.4xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
33Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 34.65Xu/1 lượt 35.31Xu/1 lượt 36.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
340Xu/1 lượt 350.2Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 363.8Xu/1 lượt 374xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 37.8525Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 39.3225Xu/1 lượt 40.425xu/1 lượt
44.1Xu/1 lượt 45.423Xu/1 lượt 46.305Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 48.51xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
0.44Xu/1 lượt 0.4532Xu/1 lượt 0.462Xu/1 lượt 0.4708Xu/1 lượt 0.484xu/1 lượt
0.88Xu/1 lượt 0.9064Xu/1 lượt 0.924Xu/1 lượt 0.9416Xu/1 lượt 0.968xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
115.5Xu/1 lượt 118.965Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 123.585Xu/1 lượt 127.05xu/1 lượt