Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Cấp 0: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản
Cấp 1: Cộng tác viên lên cấp khi sử dụng > 500k hoặc nạp donate 1m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 2: đại lý cấp 1 lên cấp khi sử dụng > 2m hoặc nạp donate 5m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 3: Đại lý cấp 2 lên cấp dựa trên thống kê tháng trước, tự động nâng cấp.
Cấp 4: Đại lý cấp 3 lên cấp dựa tên thống kê 2 tháng gần nhất, liên hệ page khi đã sử dụng trên 2 tháng đại lý cấp 2.
Cấp 5: Siêu cấp vip pro Dành cho đối tác.
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.7Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 0.735Xu/1 lượt 0.749Xu/1 lượt 0.77xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.856Xu/1 lượt 0.88xu/1 lượt
1.2Xu/1 lượt 1.236Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.284Xu/1 lượt 1.32xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.545Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.605Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.391Xu/1 lượt 1.43xu/1 lượt
0.86Xu/1 lượt 0.8858Xu/1 lượt 0.903Xu/1 lượt 0.9202Xu/1 lượt 0.946xu/1 lượt
1.7Xu/1 lượt 1.751Xu/1 lượt 1.785Xu/1 lượt 1.819Xu/1 lượt 1.87xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
0.7Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 0.735Xu/1 lượt 0.749Xu/1 lượt 0.77xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
200Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
150Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 157.5Xu/1 lượt 160.5Xu/1 lượt 165xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
576Xu/1 lượt 593.28Xu/1 lượt 604.8Xu/1 lượt 616.32Xu/1 lượt 633.6xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
400Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 428Xu/1 lượt 440xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
13Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.91Xu/1 lượt 14.3xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
900Xu/1 lượt 927Xu/1 lượt 945Xu/1 lượt 963Xu/1 lượt 990xu/1 lượt
1000Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1050Xu/1 lượt 1070Xu/1 lượt 1100xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 74.9Xu/1 lượt 77xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
43Xu/1 lượt 44.29Xu/1 lượt 45.15Xu/1 lượt 46.01Xu/1 lượt 47.3xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
4.5Xu/1 lượt 4.635Xu/1 lượt 4.725Xu/1 lượt 4.815Xu/1 lượt 4.95xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.545Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.605Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
2.5Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.675Xu/1 lượt 2.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
57Xu/1 lượt 58.71Xu/1 lượt 59.85Xu/1 lượt 60.99Xu/1 lượt 62.7xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 74.9Xu/1 lượt 77xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
38.5Xu/1 lượt 39.655Xu/1 lượt 40.425Xu/1 lượt 41.195Xu/1 lượt 42.35xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
127Xu/1 lượt 130.81Xu/1 lượt 133.35Xu/1 lượt 135.89Xu/1 lượt 139.7xu/1 lượt
65Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 68.25Xu/1 lượt 69.55Xu/1 lượt 71.5xu/1 lượt
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.68Xu/1 lượt 26.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54.57Xu/1 lượt 56.1xu/1 lượt
67Xu/1 lượt 69.01Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 71.69Xu/1 lượt 73.7xu/1 lượt
34Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36.38Xu/1 lượt 37.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
140Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 147Xu/1 lượt 149.8Xu/1 lượt 154xu/1 lượt
230Xu/1 lượt 236.9Xu/1 lượt 241.5Xu/1 lượt 246.1Xu/1 lượt 253xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.8Xu/1 lượt 1.854Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 1.926Xu/1 lượt 1.98xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.545Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.605Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.8Xu/1 lượt 5.974Xu/1 lượt 6.09Xu/1 lượt 6.206Xu/1 lượt 6.38xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 27.3Xu/1 lượt 27.82Xu/1 lượt 28.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.7Xu/1 lượt 5.871Xu/1 lượt 5.985Xu/1 lượt 6.099Xu/1 lượt 6.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
88Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 94.16Xu/1 lượt 96.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2000Xu/1 lượt 2060Xu/1 lượt 2100Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2200xu/1 lượt
1200Xu/1 lượt 1236Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1284Xu/1 lượt 1320xu/1 lượt
1600Xu/1 lượt 1648Xu/1 lượt 1680Xu/1 lượt 1712Xu/1 lượt 1760xu/1 lượt
1000Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1050Xu/1 lượt 1070Xu/1 lượt 1100xu/1 lượt
1200Xu/1 lượt 1236Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1284Xu/1 lượt 1320xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3090Xu/1 lượt 3150Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3300xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3090Xu/1 lượt 3150Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3300xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
30000Xu/1 lượt 30900Xu/1 lượt 31500Xu/1 lượt 32100Xu/1 lượt 33000xu/1 lượt
17000Xu/1 lượt 17510Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18190Xu/1 lượt 18700xu/1 lượt
3500Xu/1 lượt 3605Xu/1 lượt 3675Xu/1 lượt 3745Xu/1 lượt 3850xu/1 lượt
1000Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1050Xu/1 lượt 1070Xu/1 lượt 1100xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
4000Xu/1 lượt 4120Xu/1 lượt 4200Xu/1 lượt 4280Xu/1 lượt 4400xu/1 lượt
9000Xu/1 lượt 9270Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9630Xu/1 lượt 9900xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 15450Xu/1 lượt 15750Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16500xu/1 lượt
1350Xu/1 lượt 1390.5Xu/1 lượt 1417.5Xu/1 lượt 1444.5Xu/1 lượt 1485xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
140Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 147Xu/1 lượt 149.8Xu/1 lượt 154xu/1 lượt
14.5Xu/1 lượt 14.935Xu/1 lượt 15.225Xu/1 lượt 15.515Xu/1 lượt 15.95xu/1 lượt
9Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.63Xu/1 lượt 9.9xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
82.5Xu/1 lượt 84.975Xu/1 lượt 86.625Xu/1 lượt 88.275Xu/1 lượt 90.75xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
4.95Xu/1 lượt 5.0985Xu/1 lượt 5.1975Xu/1 lượt 5.2965Xu/1 lượt 5.445xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
7.7Xu/1 lượt 7.931Xu/1 lượt 8.085Xu/1 lượt 8.239Xu/1 lượt 8.47xu/1 lượt
9.9Xu/1 lượt 10.197Xu/1 lượt 10.395Xu/1 lượt 10.593Xu/1 lượt 10.89xu/1 lượt
8.25Xu/1 lượt 8.4975Xu/1 lượt 8.6625Xu/1 lượt 8.8275Xu/1 lượt 9.075xu/1 lượt
6.6Xu/1 lượt 6.798Xu/1 lượt 6.93Xu/1 lượt 7.062Xu/1 lượt 7.26xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.5Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.675Xu/1 lượt 2.75xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
0.2Xu/1 lượt 0.206Xu/1 lượt 0.21Xu/1 lượt 0.214Xu/1 lượt 0.22xu/1 lượt
0.0198Xu/1 lượt 0.020394Xu/1 lượt 0.02079Xu/1 lượt 0.021186Xu/1 lượt 0.02178xu/1 lượt
0.022Xu/1 lượt 0.02266Xu/1 lượt 0.0231Xu/1 lượt 0.02354Xu/1 lượt 0.0242xu/1 lượt
2.2Xu/1 lượt 2.266Xu/1 lượt 2.31Xu/1 lượt 2.354Xu/1 lượt 2.42xu/1 lượt
0.0275Xu/1 lượt 0.028325Xu/1 lượt 0.028875Xu/1 lượt 0.029425Xu/1 lượt 0.03025xu/1 lượt
0.0363Xu/1 lượt 0.037389Xu/1 lượt 0.038115Xu/1 lượt 0.038841Xu/1 lượt 0.03993xu/1 lượt
0.0308Xu/1 lượt 0.031724Xu/1 lượt 0.03234Xu/1 lượt 0.032956Xu/1 lượt 0.03388xu/1 lượt
0.06Xu/1 lượt 0.0618Xu/1 lượt 0.063Xu/1 lượt 0.0642Xu/1 lượt 0.066xu/1 lượt
0.05Xu/1 lượt 0.0515Xu/1 lượt 0.0525Xu/1 lượt 0.0535Xu/1 lượt 0.055xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
693Xu/1 lượt 713.79Xu/1 lượt 727.65Xu/1 lượt 741.51Xu/1 lượt 762.3xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
99Xu/1 lượt 101.97Xu/1 lượt 103.95Xu/1 lượt 105.93Xu/1 lượt 108.9xu/1 lượt
198Xu/1 lượt 203.94Xu/1 lượt 207.9Xu/1 lượt 211.86Xu/1 lượt 217.8xu/1 lượt
297Xu/1 lượt 305.91Xu/1 lượt 311.85Xu/1 lượt 317.79Xu/1 lượt 326.7xu/1 lượt
396Xu/1 lượt 407.88Xu/1 lượt 415.8Xu/1 lượt 423.72Xu/1 lượt 435.6xu/1 lượt
979Xu/1 lượt 1008.37Xu/1 lượt 1027.95Xu/1 lượt 1047.53Xu/1 lượt 1076.9xu/1 lượt
1089Xu/1 lượt 1121.67Xu/1 lượt 1143.45Xu/1 lượt 1165.23Xu/1 lượt 1197.9xu/1 lượt
165Xu/1 lượt 169.95Xu/1 lượt 173.25Xu/1 lượt 176.55Xu/1 lượt 181.5xu/1 lượt
330Xu/1 lượt 339.9Xu/1 lượt 346.5Xu/1 lượt 353.1Xu/1 lượt 363xu/1 lượt
660Xu/1 lượt 679.8Xu/1 lượt 693Xu/1 lượt 706.2Xu/1 lượt 726xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.3Xu/1 lượt 3.399Xu/1 lượt 3.465Xu/1 lượt 3.531Xu/1 lượt 3.63xu/1 lượt
6.6Xu/1 lượt 6.798Xu/1 lượt 6.93Xu/1 lượt 7.062Xu/1 lượt 7.26xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
19.8Xu/1 lượt 20.394Xu/1 lượt 20.79Xu/1 lượt 21.186Xu/1 lượt 21.78xu/1 lượt
27.5Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 29.425Xu/1 lượt 30.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
38Xu/1 lượt 39.14Xu/1 lượt 39.9Xu/1 lượt 40.66Xu/1 lượt 41.8xu/1 lượt
5.5Xu/1 lượt 5.665Xu/1 lượt 5.775Xu/1 lượt 5.885Xu/1 lượt 6.05xu/1 lượt
7.15Xu/1 lượt 7.3645Xu/1 lượt 7.5075Xu/1 lượt 7.6505Xu/1 lượt 7.865xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.63Xu/1 lượt 9.9xu/1 lượt
5.5Xu/1 lượt 5.665Xu/1 lượt 5.775Xu/1 lượt 5.885Xu/1 lượt 6.05xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
14Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 14.98Xu/1 lượt 15.4xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
13Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.91Xu/1 lượt 14.3xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
333Xu/1 lượt 342.99Xu/1 lượt 349.65Xu/1 lượt 356.31Xu/1 lượt 366.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1Xu/1 lượt 1.133Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.177Xu/1 lượt 1.21xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
45Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
160Xu/1 lượt 164.8Xu/1 lượt 168Xu/1 lượt 171.2Xu/1 lượt 176xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
33Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 34.65Xu/1 lượt 35.31Xu/1 lượt 36.3xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
579Xu/1 lượt 596.37Xu/1 lượt 607.95Xu/1 lượt 619.53Xu/1 lượt 636.9xu/1 lượt
697Xu/1 lượt 717.91Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 745.79Xu/1 lượt 766.7xu/1 lượt
650Xu/1 lượt 669.5Xu/1 lượt 682.5Xu/1 lượt 695.5Xu/1 lượt 715xu/1 lượt
600Xu/1 lượt 618Xu/1 lượt 630Xu/1 lượt 642Xu/1 lượt 660xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.63Xu/1 lượt 9.9xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
24Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.68Xu/1 lượt 26.4xu/1 lượt
68Xu/1 lượt 70.04Xu/1 lượt 71.4Xu/1 lượt 72.76Xu/1 lượt 74.8xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 74.9Xu/1 lượt 77xu/1 lượt
78Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 81.9Xu/1 lượt 83.46Xu/1 lượt 85.8xu/1 lượt
78Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 81.9Xu/1 lượt 83.46Xu/1 lượt 85.8xu/1 lượt
78Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 81.9Xu/1 lượt 83.46Xu/1 lượt 85.8xu/1 lượt
17Xu/1 lượt 17.51Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18.19Xu/1 lượt 18.7xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
23Xu/1 lượt 23.69Xu/1 lượt 24.15Xu/1 lượt 24.61Xu/1 lượt 25.3xu/1 lượt
29Xu/1 lượt 29.87Xu/1 lượt 30.45Xu/1 lượt 31.03Xu/1 lượt 31.9xu/1 lượt
28Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 29.96Xu/1 lượt 30.8xu/1 lượt
33Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 34.65Xu/1 lượt 35.31Xu/1 lượt 36.3xu/1 lượt
17Xu/1 lượt 17.51Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18.19Xu/1 lượt 18.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
200Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
190Xu/1 lượt 195.7Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 203.3Xu/1 lượt 209xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.2Xu/1 lượt 21.836Xu/1 lượt 22.26Xu/1 lượt 22.684Xu/1 lượt 23.32xu/1 lượt
25.5Xu/1 lượt 26.265Xu/1 lượt 26.775Xu/1 lượt 27.285Xu/1 lượt 28.05xu/1 lượt
54Xu/1 lượt 55.62Xu/1 lượt 56.7Xu/1 lượt 57.78Xu/1 lượt 59.4xu/1 lượt
151.2Xu/1 lượt 155.736Xu/1 lượt 158.76Xu/1 lượt 161.784Xu/1 lượt 166.32xu/1 lượt
211.6Xu/1 lượt 217.948Xu/1 lượt 222.18Xu/1 lượt 226.412Xu/1 lượt 232.76xu/1 lượt
243Xu/1 lượt 250.29Xu/1 lượt 255.15Xu/1 lượt 260.01Xu/1 lượt 267.3xu/1 lượt
478Xu/1 lượt 492.34Xu/1 lượt 501.9Xu/1 lượt 511.46Xu/1 lượt 525.8xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
36Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 38.52Xu/1 lượt 39.6xu/1 lượt
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1500Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1605Xu/1 lượt 1650xu/1 lượt
400Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 428Xu/1 lượt 440xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
311Xu/1 lượt 320.33Xu/1 lượt 326.55Xu/1 lượt 332.77Xu/1 lượt 342.1xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
28Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 29.96Xu/1 lượt 30.8xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
51Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54.57Xu/1 lượt 56.1xu/1 lượt
66Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 69.3Xu/1 lượt 70.62Xu/1 lượt 72.6xu/1 lượt
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.11Xu/1 lượt 0.1133Xu/1 lượt 0.1155Xu/1 lượt 0.1177Xu/1 lượt 0.121xu/1 lượt
0.22Xu/1 lượt 0.2266Xu/1 lượt 0.231Xu/1 lượt 0.2354Xu/1 lượt 0.242xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.391Xu/1 lượt 1.43xu/1 lượt
0.66Xu/1 lượt 0.6798Xu/1 lượt 0.693Xu/1 lượt 0.7062Xu/1 lượt 0.726xu/1 lượt
2.75Xu/1 lượt 2.8325Xu/1 lượt 2.8875Xu/1 lượt 2.9425Xu/1 lượt 3.025xu/1 lượt
2.6Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.73Xu/1 lượt 2.782Xu/1 lượt 2.86xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
71Xu/1 lượt 73.13Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 75.97Xu/1 lượt 78.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
75Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 80.25Xu/1 lượt 82.5xu/1 lượt
130Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 136.5Xu/1 lượt 139.1Xu/1 lượt 143xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
30.8Xu/1 lượt 31.724Xu/1 lượt 32.34Xu/1 lượt 32.956Xu/1 lượt 33.88xu/1 lượt
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
250Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 262.5Xu/1 lượt 267.5Xu/1 lượt 275xu/1 lượt
340Xu/1 lượt 350.2Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 363.8Xu/1 lượt 374xu/1 lượt
101.2Xu/1 lượt 104.236Xu/1 lượt 106.26Xu/1 lượt 108.284Xu/1 lượt 111.32xu/1 lượt
25.3Xu/1 lượt 26.059Xu/1 lượt 26.565Xu/1 lượt 27.071Xu/1 lượt 27.83xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
27.5Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 29.425Xu/1 lượt 30.25xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
0.4Xu/1 lượt 0.412Xu/1 lượt 0.42Xu/1 lượt 0.428Xu/1 lượt 0.44xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.856Xu/1 lượt 0.88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
113.3Xu/1 lượt 116.699Xu/1 lượt 118.965Xu/1 lượt 121.231Xu/1 lượt 124.63xu/1 lượt