Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
17.51Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18.19Xu/1 lượt 18.7xu/1 lượt
8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
27.81Xu/1 lượt 28.35Xu/1 lượt 28.89Xu/1 lượt 29.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
39.14Xu/1 lượt 39.9Xu/1 lượt 40.66Xu/1 lượt 41.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
412Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 428Xu/1 lượt 440xu/1 lượt
7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
39.14Xu/1 lượt 39.9Xu/1 lượt 40.66Xu/1 lượt 41.8xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
618Xu/1 lượt 630Xu/1 lượt 642Xu/1 lượt 660xu/1 lượt
206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
618Xu/1 lượt 630Xu/1 lượt 642Xu/1 lượt 660xu/1 lượt
123.6Xu/1 lượt 126Xu/1 lượt 128.4Xu/1 lượt 132xu/1 lượt
309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
17.51Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18.19Xu/1 lượt 18.7xu/1 lượt
8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
44.29Xu/1 lượt 45.15Xu/1 lượt 46.01Xu/1 lượt 47.3xu/1 lượt
36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
26.78Xu/1 lượt 27.3Xu/1 lượt 27.82Xu/1 lượt 28.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
927Xu/1 lượt 945Xu/1 lượt 963Xu/1 lượt 990xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
13.39Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.91Xu/1 lượt 14.3xu/1 lượt
17.51Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18.19Xu/1 lượt 18.7xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
9.27Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.63Xu/1 lượt 9.9xu/1 lượt
6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42.23Xu/1 lượt 43.05Xu/1 lượt 43.87Xu/1 lượt 45.1xu/1 lượt
59.74Xu/1 lượt 60.9Xu/1 lượt 62.06Xu/1 lượt 63.8xu/1 lượt
73.13Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 75.97Xu/1 lượt 78.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
123.6Xu/1 lượt 126Xu/1 lượt 128.4Xu/1 lượt 132xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
35.02Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36.38Xu/1 lượt 37.4xu/1 lượt
52.53Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54.57Xu/1 lượt 56.1xu/1 lượt
69.01Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 71.69Xu/1 lượt 73.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
241.02Xu/1 lượt 245.7Xu/1 lượt 250.38Xu/1 lượt 257.4xu/1 lượt
195.7Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 203.3Xu/1 lượt 209xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
90.64Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 94.16Xu/1 lượt 96.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2575Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2675Xu/1 lượt 2750xu/1 lượt
1030Xu/1 lượt 1050Xu/1 lượt 1070Xu/1 lượt 1100xu/1 lượt
12360Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 13200xu/1 lượt
7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
1028.97Xu/1 lượt 1048.95Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1098.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
47.38Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 49.22Xu/1 lượt 50.6xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
2.575Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.675Xu/1 lượt 2.75xu/1 lượt
0.515Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.535Xu/1 lượt 0.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
824Xu/1 lượt 840Xu/1 lượt 856Xu/1 lượt 880xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
155.53Xu/1 lượt 158.55Xu/1 lượt 161.57Xu/1 lượt 166.1xu/1 lượt
310.03Xu/1 lượt 316.05Xu/1 lượt 322.07Xu/1 lượt 331.1xu/1 lượt
464.53Xu/1 lượt 473.55Xu/1 lượt 482.57Xu/1 lượt 496.1xu/1 lượt
619.03Xu/1 lượt 631.05Xu/1 lượt 643.07Xu/1 lượt 661.1xu/1 lượt
773.53Xu/1 lượt 788.55Xu/1 lượt 803.57Xu/1 lượt 826.1xu/1 lượt
928.03Xu/1 lượt 946.05Xu/1 lượt 964.07Xu/1 lượt 991.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
14.42Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 14.98Xu/1 lượt 15.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
93.73Xu/1 lượt 95.55Xu/1 lượt 97.37Xu/1 lượt 100.1xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
40.17Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 41.73Xu/1 lượt 42.9xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
66.95Xu/1 lượt 68.25Xu/1 lượt 69.55Xu/1 lượt 71.5xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.515Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.535Xu/1 lượt 0.55xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
342.99Xu/1 lượt 349.65Xu/1 lượt 356.31Xu/1 lượt 366.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
47.38Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 49.22Xu/1 lượt 50.6xu/1 lượt
36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
62.83Xu/1 lượt 64.05Xu/1 lượt 65.27Xu/1 lượt 67.1xu/1 lượt
155.53Xu/1 lượt 158.55Xu/1 lượt 161.57Xu/1 lượt 166.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
463.5Xu/1 lượt 472.5Xu/1 lượt 481.5Xu/1 lượt 495xu/1 lượt
717.91Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 745.79Xu/1 lượt 766.7xu/1 lượt
470.71Xu/1 lượt 479.85Xu/1 lượt 488.99Xu/1 lượt 502.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
53.56Xu/1 lượt 54.6Xu/1 lượt 55.64Xu/1 lượt 57.2xu/1 lượt
56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
824Xu/1 lượt 840Xu/1 lượt 856Xu/1 lượt 880xu/1 lượt
618Xu/1 lượt 630Xu/1 lượt 642Xu/1 lượt 660xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
195.7Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 203.3Xu/1 lượt 209xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
155.53Xu/1 lượt 158.55Xu/1 lượt 161.57Xu/1 lượt 166.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
24.72Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.68Xu/1 lượt 26.4xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1236Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1284Xu/1 lượt 1320xu/1 lượt
618Xu/1 lượt 630Xu/1 lượt 642Xu/1 lượt 660xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
73.13Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 75.97Xu/1 lượt 78.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
618Xu/1 lượt 630Xu/1 lượt 642Xu/1 lượt 660xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
360.5Xu/1 lượt 367.5Xu/1 lượt 374.5Xu/1 lượt 385xu/1 lượt
KÊNH CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt