Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Cấp 0: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản
Cấp 1: Cộng tác viên lên cấp khi sử dụng > 500k hoặc nạp donate 1m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 2: đại lý cấp 1 lên cấp khi sử dụng > 2m hoặc nạp donate 5m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 3: Đại lý cấp 2 lên cấp dựa trên thống kê tháng trước, tự động nâng cấp.
Cấp 4: Đại lý cấp 3 lên cấp dựa tên thống kê 2 tháng gần nhất, liên hệ page khi đã sử dụng trên 2 tháng đại lý cấp 2.
Cấp 5: Siêu cấp vip pro Dành cho đối tác.
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.9Xu/1 lượt 0.927Xu/1 lượt 0.945Xu/1 lượt 0.963Xu/1 lượt 0.99xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.391Xu/1 lượt 1.43xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.856Xu/1 lượt 0.88xu/1 lượt
1.6Xu/1 lượt 1.648Xu/1 lượt 1.68Xu/1 lượt 1.712Xu/1 lượt 1.76xu/1 lượt
0.9Xu/1 lượt 0.927Xu/1 lượt 0.945Xu/1 lượt 0.963Xu/1 lượt 0.99xu/1 lượt
0.7Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 0.735Xu/1 lượt 0.749Xu/1 lượt 0.77xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
0.54285Xu/1 lượt 0.5591355Xu/1 lượt 0.5699925Xu/1 lượt 0.5808495Xu/1 lượt 0.597135xu/1 lượt
1.155Xu/1 lượt 1.18965Xu/1 lượt 1.21275Xu/1 lượt 1.23585Xu/1 lượt 1.2705xu/1 lượt
2.079Xu/1 lượt 2.14137Xu/1 lượt 2.18295Xu/1 lượt 2.22453Xu/1 lượt 2.2869xu/1 lượt
2.835Xu/1 lượt 2.92005Xu/1 lượt 2.97675Xu/1 lượt 3.03345Xu/1 lượt 3.1185xu/1 lượt
2.625Xu/1 lượt 2.70375Xu/1 lượt 2.75625Xu/1 lượt 2.80875Xu/1 lượt 2.8875xu/1 lượt
1.89Xu/1 lượt 1.9467Xu/1 lượt 1.9845Xu/1 lượt 2.0223Xu/1 lượt 2.079xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
3.5Xu/1 lượt 3.605Xu/1 lượt 3.675Xu/1 lượt 3.745Xu/1 lượt 3.85xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 74.9Xu/1 lượt 77xu/1 lượt
45Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
44Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 47.08Xu/1 lượt 48.4xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
14.175Xu/1 lượt 14.60025Xu/1 lượt 14.88375Xu/1 lượt 15.16725Xu/1 lượt 15.5925xu/1 lượt
14.3325Xu/1 lượt 14.762475Xu/1 lượt 15.049125Xu/1 lượt 15.335775Xu/1 lượt 15.76575xu/1 lượt
9.702Xu/1 lượt 9.99306Xu/1 lượt 10.1871Xu/1 lượt 10.38114Xu/1 lượt 10.6722xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
200Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
150Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 157.5Xu/1 lượt 160.5Xu/1 lượt 165xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
180Xu/1 lượt 185.4Xu/1 lượt 189Xu/1 lượt 192.6Xu/1 lượt 198xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
552Xu/1 lượt 568.56Xu/1 lượt 579.6Xu/1 lượt 590.64Xu/1 lượt 607.2xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
13Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.91Xu/1 lượt 14.3xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
17.094Xu/1 lượt 17.60682Xu/1 lượt 17.9487Xu/1 lượt 18.29058Xu/1 lượt 18.8034xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
900Xu/1 lượt 927Xu/1 lượt 945Xu/1 lượt 963Xu/1 lượt 990xu/1 lượt
1200Xu/1 lượt 1236Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1284Xu/1 lượt 1320xu/1 lượt
1300Xu/1 lượt 1339Xu/1 lượt 1365Xu/1 lượt 1391Xu/1 lượt 1430xu/1 lượt
1400Xu/1 lượt 1442Xu/1 lượt 1470Xu/1 lượt 1498Xu/1 lượt 1540xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
19Xu/1 lượt 19.57Xu/1 lượt 19.95Xu/1 lượt 20.33Xu/1 lượt 20.9xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
14Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 14.98Xu/1 lượt 15.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
14Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 14.98Xu/1 lượt 15.4xu/1 lượt
28Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 29.96Xu/1 lượt 30.8xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
0.21Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.2205Xu/1 lượt 0.2247Xu/1 lượt 0.231xu/1 lượt
6.93Xu/1 lượt 7.1379Xu/1 lượt 7.2765Xu/1 lượt 7.4151Xu/1 lượt 7.623xu/1 lượt
10.395Xu/1 lượt 10.70685Xu/1 lượt 10.91475Xu/1 lượt 11.12265Xu/1 lượt 11.4345xu/1 lượt
11.6025Xu/1 lượt 11.950575Xu/1 lượt 12.182625Xu/1 lượt 12.414675Xu/1 lượt 12.76275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
62Xu/1 lượt 63.86Xu/1 lượt 65.1Xu/1 lượt 66.34Xu/1 lượt 68.2xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
7.35Xu/1 lượt 7.5705Xu/1 lượt 7.7175Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 8.085xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
84Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 92.4xu/1 lượt
588Xu/1 lượt 605.64Xu/1 lượt 617.4Xu/1 lượt 629.16Xu/1 lượt 646.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
84Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 92.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.68Xu/1 lượt 26.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
9.3765Xu/1 lượt 9.657795Xu/1 lượt 9.845325Xu/1 lượt 10.032855Xu/1 lượt 10.31415xu/1 lượt
9.702Xu/1 lượt 9.99306Xu/1 lượt 10.1871Xu/1 lượt 10.38114Xu/1 lượt 10.6722xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54.57Xu/1 lượt 56.1xu/1 lượt
67Xu/1 lượt 69.01Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 71.69Xu/1 lượt 73.7xu/1 lượt
34Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36.38Xu/1 lượt 37.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
140Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 147Xu/1 lượt 149.8Xu/1 lượt 154xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.5Xu/1 lượt 6.695Xu/1 lượt 6.825Xu/1 lượt 6.955Xu/1 lượt 7.15xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 27.3Xu/1 lượt 27.82Xu/1 lượt 28.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.7Xu/1 lượt 5.871Xu/1 lượt 5.985Xu/1 lượt 6.099Xu/1 lượt 6.27xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1100Xu/1 lượt 1133Xu/1 lượt 1155Xu/1 lượt 1177Xu/1 lượt 1210xu/1 lượt
1350Xu/1 lượt 1390.5Xu/1 lượt 1417.5Xu/1 lượt 1444.5Xu/1 lượt 1485xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2575Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2675Xu/1 lượt 2750xu/1 lượt
1850Xu/1 lượt 1905.5Xu/1 lượt 1942.5Xu/1 lượt 1979.5Xu/1 lượt 2035xu/1 lượt
7500Xu/1 lượt 7725Xu/1 lượt 7875Xu/1 lượt 8025Xu/1 lượt 8250xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3090Xu/1 lượt 3150Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3300xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3090Xu/1 lượt 3150Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3300xu/1 lượt
6000Xu/1 lượt 6180Xu/1 lượt 6300Xu/1 lượt 6420Xu/1 lượt 6600xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 8240Xu/1 lượt 8400Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8800xu/1 lượt
4500Xu/1 lượt 4635Xu/1 lượt 4725Xu/1 lượt 4815Xu/1 lượt 4950xu/1 lượt
5000Xu/1 lượt 5150Xu/1 lượt 5250Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 5500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 10300Xu/1 lượt 10500Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 11000xu/1 lượt
6000Xu/1 lượt 6180Xu/1 lượt 6300Xu/1 lượt 6420Xu/1 lượt 6600xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 36050Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 38500xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 8240Xu/1 lượt 8400Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8800xu/1 lượt
5000Xu/1 lượt 5150Xu/1 lượt 5250Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 5500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 10300Xu/1 lượt 10500Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 11000xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2060Xu/1 lượt 2100Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2200xu/1 lượt
25000Xu/1 lượt 25750Xu/1 lượt 26250Xu/1 lượt 26750Xu/1 lượt 27500xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 15450Xu/1 lượt 15750Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16500xu/1 lượt
4567Xu/1 lượt 4704.01Xu/1 lượt 4795.35Xu/1 lượt 4886.69Xu/1 lượt 5023.7xu/1 lượt
1100Xu/1 lượt 1133Xu/1 lượt 1155Xu/1 lượt 1177Xu/1 lượt 1210xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2060Xu/1 lượt 2100Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2200xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
37Xu/1 lượt 38.11Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 39.59Xu/1 lượt 40.7xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 9.24xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
74Xu/1 lượt 76.22Xu/1 lượt 77.7Xu/1 lượt 79.18Xu/1 lượt 81.4xu/1 lượt
75Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 80.25Xu/1 lượt 82.5xu/1 lượt
39Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 41.73Xu/1 lượt 42.9xu/1 lượt
115.5Xu/1 lượt 118.965Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 123.585Xu/1 lượt 127.05xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
37Xu/1 lượt 38.11Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 39.59Xu/1 lượt 40.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.063Xu/1 lượt 0.06489Xu/1 lượt 0.06615Xu/1 lượt 0.06741Xu/1 lượt 0.0693xu/1 lượt
0.0735Xu/1 lượt 0.075705Xu/1 lượt 0.077175Xu/1 lượt 0.078645Xu/1 lượt 0.08085xu/1 lượt
0.084Xu/1 lượt 0.08652Xu/1 lượt 0.0882Xu/1 lượt 0.08988Xu/1 lượt 0.0924xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
460Xu/1 lượt 473.8Xu/1 lượt 483Xu/1 lượt 492.2Xu/1 lượt 506xu/1 lượt
690Xu/1 lượt 710.7Xu/1 lượt 724.5Xu/1 lượt 738.3Xu/1 lượt 759xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 9.24xu/1 lượt
0.525Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.55125Xu/1 lượt 0.56175Xu/1 lượt 0.5775xu/1 lượt
0.315Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33705Xu/1 lượt 0.3465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.315Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33705Xu/1 lượt 0.3465xu/1 lượt
0.315Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33705Xu/1 lượt 0.3465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
36.75Xu/1 lượt 37.8525Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 39.3225Xu/1 lượt 40.425xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.63Xu/1 lượt 9.9xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
17.85Xu/1 lượt 18.3855Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 19.0995Xu/1 lượt 19.635xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
17Xu/1 lượt 17.51Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18.19Xu/1 lượt 18.7xu/1 lượt
0.5Xu/1 lượt 0.515Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.535Xu/1 lượt 0.55xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
0.525Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.55125Xu/1 lượt 0.56175Xu/1 lượt 0.5775xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
188Xu/1 lượt 193.64Xu/1 lượt 197.4Xu/1 lượt 201.16Xu/1 lượt 206.8xu/1 lượt
233Xu/1 lượt 239.99Xu/1 lượt 244.65Xu/1 lượt 249.31Xu/1 lượt 256.3xu/1 lượt
278Xu/1 lượt 286.34Xu/1 lượt 291.9Xu/1 lượt 297.46Xu/1 lượt 305.8xu/1 lượt
322Xu/1 lượt 331.66Xu/1 lượt 338.1Xu/1 lượt 344.54Xu/1 lượt 354.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1Xu/1 lượt 1.133Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.177Xu/1 lượt 1.21xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.3Xu/1 lượt 28.119Xu/1 lượt 28.665Xu/1 lượt 29.211Xu/1 lượt 30.03xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
288Xu/1 lượt 296.64Xu/1 lượt 302.4Xu/1 lượt 308.16Xu/1 lượt 316.8xu/1 lượt
697Xu/1 lượt 717.91Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 745.79Xu/1 lượt 766.7xu/1 lượt
450Xu/1 lượt 463.5Xu/1 lượt 472.5Xu/1 lượt 481.5Xu/1 lượt 495xu/1 lượt
126Xu/1 lượt 129.78Xu/1 lượt 132.3Xu/1 lượt 134.82Xu/1 lượt 138.6xu/1 lượt
157.5Xu/1 lượt 162.225Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 168.525Xu/1 lượt 173.25xu/1 lượt
262.5Xu/1 lượt 270.375Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 280.875Xu/1 lượt 288.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
48.3Xu/1 lượt 49.749Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 53.13xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
130Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 136.5Xu/1 lượt 139.1Xu/1 lượt 143xu/1 lượt
262.5Xu/1 lượt 270.375Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 280.875Xu/1 lượt 288.75xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
190Xu/1 lượt 195.7Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 203.3Xu/1 lượt 209xu/1 lượt
126Xu/1 lượt 129.78Xu/1 lượt 132.3Xu/1 lượt 134.82Xu/1 lượt 138.6xu/1 lượt
199.5Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 213.465Xu/1 lượt 219.45xu/1 lượt
252Xu/1 lượt 259.56Xu/1 lượt 264.6Xu/1 lượt 269.64Xu/1 lượt 277.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 35.6895Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 37.0755Xu/1 lượt 38.115xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 9.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.625Xu/1 lượt 2.70375Xu/1 lượt 2.75625Xu/1 lượt 2.80875Xu/1 lượt 2.8875xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 23.793Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 24.717Xu/1 lượt 25.41xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
34.65Xu/1 lượt 35.6895Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 37.0755Xu/1 lượt 38.115xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 35.6895Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 37.0755Xu/1 lượt 38.115xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 37.8525Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 39.3225Xu/1 lượt 40.425xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
63Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 67.41Xu/1 lượt 69.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1500Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1605Xu/1 lượt 1650xu/1 lượt
400Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 428Xu/1 lượt 440xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9000Xu/1 lượt 9270Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9630Xu/1 lượt 9900xu/1 lượt
6300Xu/1 lượt 6489Xu/1 lượt 6615Xu/1 lượt 6741Xu/1 lượt 6930xu/1 lượt
4500Xu/1 lượt 4635Xu/1 lượt 4725Xu/1 lượt 4815Xu/1 lượt 4950xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
35Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 37.45Xu/1 lượt 38.5xu/1 lượt
48Xu/1 lượt 49.44Xu/1 lượt 50.4Xu/1 lượt 51.36Xu/1 lượt 52.8xu/1 lượt
72Xu/1 lượt 74.16Xu/1 lượt 75.6Xu/1 lượt 77.04Xu/1 lượt 79.2xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 35.6895Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 37.0755Xu/1 lượt 38.115xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
57.75Xu/1 lượt 59.4825Xu/1 lượt 60.6375Xu/1 lượt 61.7925Xu/1 lượt 63.525xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.0525Xu/1 lượt 0.054075Xu/1 lượt 0.055125Xu/1 lượt 0.056175Xu/1 lượt 0.05775xu/1 lượt
0.525Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.55125Xu/1 lượt 0.56175Xu/1 lượt 0.5775xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
71Xu/1 lượt 73.13Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 75.97Xu/1 lượt 78.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 37.8525Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 39.3225Xu/1 lượt 40.425xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.4494Xu/1 lượt 0.462xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.4494Xu/1 lượt 0.462xu/1 lượt
0.0105Xu/1 lượt 0.010815Xu/1 lượt 0.011025Xu/1 lượt 0.011235Xu/1 lượt 0.01155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.63Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 0.6615Xu/1 lượt 0.6741Xu/1 lượt 0.693xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
126Xu/1 lượt 129.78Xu/1 lượt 132.3Xu/1 lượt 134.82Xu/1 lượt 138.6xu/1 lượt
168Xu/1 lượt 173.04Xu/1 lượt 176.4Xu/1 lượt 179.76Xu/1 lượt 184.8xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
84Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 92.4xu/1 lượt
168Xu/1 lượt 173.04Xu/1 lượt 176.4Xu/1 lượt 179.76Xu/1 lượt 184.8xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
115.5Xu/1 lượt 118.965Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 123.585Xu/1 lượt 127.05xu/1 lượt
152.25Xu/1 lượt 156.8175Xu/1 lượt 159.8625Xu/1 lượt 162.9075Xu/1 lượt 167.475xu/1 lượt