Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Cấp 0: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản
Cấp 1: Cộng tác viên lên cấp khi sử dụng > 500k hoặc nạp donate 1m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 2: đại lý cấp 1 lên cấp khi sử dụng > 2m hoặc nạp donate 5m và duy trì số dư trong 24h, tự động nâng cấp.
Cấp 3: Đại lý cấp 2 lên cấp dựa trên thống kê tháng trước, tự động nâng cấp.
Cấp 4: Đại lý cấp 3 lên cấp dựa tên thống kê 2 tháng gần nhất, liên hệ page khi đã sử dụng trên 2 tháng đại lý cấp 2.
Cấp 5: Siêu cấp vip pro Dành cho đối tác.
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.8Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.856Xu/1 lượt 0.88xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.391Xu/1 lượt 1.43xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.856Xu/1 lượt 0.88xu/1 lượt
1.6Xu/1 lượt 1.648Xu/1 lượt 1.68Xu/1 lượt 1.712Xu/1 lượt 1.76xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.856Xu/1 lượt 0.88xu/1 lượt
1.0164Xu/1 lượt 1.046892Xu/1 lượt 1.06722Xu/1 lượt 1.087548Xu/1 lượt 1.11804xu/1 lượt
1.155Xu/1 lượt 1.18965Xu/1 lượt 1.21275Xu/1 lượt 1.23585Xu/1 lượt 1.2705xu/1 lượt
2.079Xu/1 lượt 2.14137Xu/1 lượt 2.18295Xu/1 lượt 2.22453Xu/1 lượt 2.2869xu/1 lượt
2.8875Xu/1 lượt 2.974125Xu/1 lượt 3.031875Xu/1 lượt 3.089625Xu/1 lượt 3.17625xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.28Xu/1 lượt 4.4xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 74.9Xu/1 lượt 77xu/1 lượt
45Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
44Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 47.08Xu/1 lượt 48.4xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
13.82535Xu/1 lượt 14.2401105Xu/1 lượt 14.5166175Xu/1 lượt 14.7931245Xu/1 lượt 15.207885xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
9.2169Xu/1 lượt 9.493407Xu/1 lượt 9.677745Xu/1 lượt 9.862083Xu/1 lượt 10.13859xu/1 lượt
22.869Xu/1 lượt 23.55507Xu/1 lượt 24.01245Xu/1 lượt 24.46983Xu/1 lượt 25.1559xu/1 lượt
21.5985Xu/1 lượt 22.246455Xu/1 lượt 22.678425Xu/1 lượt 23.110395Xu/1 lượt 23.75835xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
200Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 214Xu/1 lượt 220xu/1 lượt
150Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 157.5Xu/1 lượt 160.5Xu/1 lượt 165xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
180Xu/1 lượt 185.4Xu/1 lượt 189Xu/1 lượt 192.6Xu/1 lượt 198xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
17Xu/1 lượt 17.51Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18.19Xu/1 lượt 18.7xu/1 lượt
13Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.91Xu/1 lượt 14.3xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
26.565Xu/1 lượt 27.36195Xu/1 lượt 27.89325Xu/1 lượt 28.42455Xu/1 lượt 29.2215xu/1 lượt
60.06Xu/1 lượt 61.8618Xu/1 lượt 63.063Xu/1 lượt 64.2642Xu/1 lượt 66.066xu/1 lượt
60.6375Xu/1 lượt 62.456625Xu/1 lượt 63.669375Xu/1 lượt 64.882125Xu/1 lượt 66.70125xu/1 lượt
31.185Xu/1 lượt 32.12055Xu/1 lượt 32.74425Xu/1 lượt 33.36795Xu/1 lượt 34.3035xu/1 lượt
24.255Xu/1 lượt 24.98265Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 25.95285Xu/1 lượt 26.6805xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1200Xu/1 lượt 1236Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1284Xu/1 lượt 1320xu/1 lượt
1300Xu/1 lượt 1339Xu/1 lượt 1365Xu/1 lượt 1391Xu/1 lượt 1430xu/1 lượt
1400Xu/1 lượt 1442Xu/1 lượt 1470Xu/1 lượt 1498Xu/1 lượt 1540xu/1 lượt
1732.5Xu/1 lượt 1784.475Xu/1 lượt 1819.125Xu/1 lượt 1853.775Xu/1 lượt 1905.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
19Xu/1 lượt 19.57Xu/1 lượt 19.95Xu/1 lượt 20.33Xu/1 lượt 20.9xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.56Xu/1 lượt 8.8xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
10.91475Xu/1 lượt 11.2421925Xu/1 lượt 11.4604875Xu/1 lượt 11.6787825Xu/1 lượt 12.006225xu/1 lượt
18.19125Xu/1 lượt 18.7369875Xu/1 lượt 19.1008125Xu/1 lượt 19.4646375Xu/1 lượt 20.010375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
46Xu/1 lượt 47.38Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 49.22Xu/1 lượt 50.6xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.77Xu/1 lượt 12.1xu/1 lượt
14Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 14.98Xu/1 lượt 15.4xu/1 lượt
39Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 41.73Xu/1 lượt 42.9xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
13.86Xu/1 lượt 14.2758Xu/1 lượt 14.553Xu/1 lượt 14.8302Xu/1 lượt 15.246xu/1 lượt
20.79Xu/1 lượt 21.4137Xu/1 lượt 21.8295Xu/1 lượt 22.2453Xu/1 lượt 22.869xu/1 lượt
24.255Xu/1 lượt 24.98265Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 25.95285Xu/1 lượt 26.6805xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.84Xu/1 lượt 13.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
84Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 92.4xu/1 lượt
588Xu/1 lượt 605.64Xu/1 lượt 617.4Xu/1 lượt 629.16Xu/1 lượt 646.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
84Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 92.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.68Xu/1 lượt 26.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 64.2Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
55Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 58.85Xu/1 lượt 60.5xu/1 lượt
9.5865Xu/1 lượt 9.874095Xu/1 lượt 10.065825Xu/1 lượt 10.257555Xu/1 lượt 10.54515xu/1 lượt
7.03395Xu/1 lượt 7.2449685Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 7.5263265Xu/1 lượt 7.737345xu/1 lượt
7.03395Xu/1 lượt 7.2449685Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 7.5263265Xu/1 lượt 7.737345xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2362.5Xu/1 lượt 2433.375Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2527.875Xu/1 lượt 2598.75xu/1 lượt
2362.5Xu/1 lượt 2433.375Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2527.875Xu/1 lượt 2598.75xu/1 lượt
2362.5Xu/1 lượt 2433.375Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2527.875Xu/1 lượt 2598.75xu/1 lượt
2362.5Xu/1 lượt 2433.375Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2527.875Xu/1 lượt 2598.75xu/1 lượt
367.5Xu/1 lượt 378.525Xu/1 lượt 385.875Xu/1 lượt 393.225Xu/1 lượt 404.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5250Xu/1 lượt 5407.5Xu/1 lượt 5512.5Xu/1 lượt 5617.5Xu/1 lượt 5775xu/1 lượt
9843.75Xu/1 lượt 10139.0625Xu/1 lượt 10335.9375Xu/1 lượt 10532.8125Xu/1 lượt 10828.125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54.57Xu/1 lượt 56.1xu/1 lượt
67Xu/1 lượt 69.01Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 71.69Xu/1 lượt 73.7xu/1 lượt
34Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36.38Xu/1 lượt 37.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
28Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 29.96Xu/1 lượt 30.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
40Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42.8Xu/1 lượt 44xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.8Xu/1 lượt 1.854Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 1.926Xu/1 lượt 1.98xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.545Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.605Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.5Xu/1 lượt 6.695Xu/1 lượt 6.825Xu/1 lượt 6.955Xu/1 lượt 7.15xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.42Xu/1 lượt 6.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
88Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 94.16Xu/1 lượt 96.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.21Xu/1 lượt 3.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1200Xu/1 lượt 1236Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1284Xu/1 lượt 1320xu/1 lượt
3500Xu/1 lượt 3605Xu/1 lượt 3675Xu/1 lượt 3745Xu/1 lượt 3850xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7210Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7490Xu/1 lượt 7700xu/1 lượt
9000Xu/1 lượt 9270Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9630Xu/1 lượt 9900xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 12360Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 13200xu/1 lượt
23000Xu/1 lượt 23690Xu/1 lượt 24150Xu/1 lượt 24610Xu/1 lượt 25300xu/1 lượt
50000Xu/1 lượt 51500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 53500Xu/1 lượt 55000xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 36050Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 38500xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 36050Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 38500xu/1 lượt
50000Xu/1 lượt 51500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 53500Xu/1 lượt 55000xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 8240Xu/1 lượt 8400Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8800xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 12360Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 13200xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 15450Xu/1 lượt 15750Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16500xu/1 lượt
1500Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1605Xu/1 lượt 1650xu/1 lượt
1800Xu/1 lượt 1854Xu/1 lượt 1890Xu/1 lượt 1926Xu/1 lượt 1980xu/1 lượt
7500Xu/1 lượt 7725Xu/1 lượt 7875Xu/1 lượt 8025Xu/1 lượt 8250xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2575Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2675Xu/1 lượt 2750xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
6500Xu/1 lượt 6695Xu/1 lượt 6825Xu/1 lượt 6955Xu/1 lượt 7150xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2575Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2675Xu/1 lượt 2750xu/1 lượt
9000Xu/1 lượt 9270Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9630Xu/1 lượt 9900xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 12360Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 13200xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 19.26Xu/1 lượt 19.8xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 17.12Xu/1 lượt 17.6xu/1 lượt
37Xu/1 lượt 38.11Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 39.59Xu/1 lượt 40.7xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.79xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.75Xu/1 lượt 27.5xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
115.5Xu/1 lượt 118.965Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 123.585Xu/1 lượt 127.05xu/1 lượt
89.25Xu/1 lượt 91.9275Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 95.4975Xu/1 lượt 98.175xu/1 lượt
105Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 110.25Xu/1 lượt 112.35Xu/1 lượt 115.5xu/1 lượt
86.1Xu/1 lượt 88.683Xu/1 lượt 90.405Xu/1 lượt 92.127Xu/1 lượt 94.71xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
74Xu/1 lượt 76.22Xu/1 lượt 77.7Xu/1 lượt 79.18Xu/1 lượt 81.4xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 85.6Xu/1 lượt 88xu/1 lượt
39Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 41.73Xu/1 lượt 42.9xu/1 lượt
147Xu/1 lượt 151.41Xu/1 lượt 154.35Xu/1 lượt 157.29Xu/1 lượt 161.7xu/1 lượt
46Xu/1 lượt 47.38Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 49.22Xu/1 lượt 50.6xu/1 lượt
45Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 48.15Xu/1 lượt 49.5xu/1 lượt
46Xu/1 lượt 47.38Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 49.22Xu/1 lượt 50.6xu/1 lượt
37Xu/1 lượt 38.11Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 39.59Xu/1 lượt 40.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.021Xu/1 lượt 0.02163Xu/1 lượt 0.02205Xu/1 lượt 0.02247Xu/1 lượt 0.0231xu/1 lượt
0.063Xu/1 lượt 0.06489Xu/1 lượt 0.06615Xu/1 lượt 0.06741Xu/1 lượt 0.0693xu/1 lượt
0.0735Xu/1 lượt 0.075705Xu/1 lượt 0.077175Xu/1 lượt 0.078645Xu/1 lượt 0.08085xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
460Xu/1 lượt 473.8Xu/1 lượt 483Xu/1 lượt 492.2Xu/1 lượt 506xu/1 lượt
690Xu/1 lượt 710.7Xu/1 lượt 724.5Xu/1 lượt 738.3Xu/1 lượt 759xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.49Xu/1 lượt 7.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 9.24xu/1 lượt
3.675Xu/1 lượt 3.78525Xu/1 lượt 3.85875Xu/1 lượt 3.93225Xu/1 lượt 4.0425xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
7.35Xu/1 lượt 7.5705Xu/1 lượt 7.7175Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 8.085xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
54.6Xu/1 lượt 56.238Xu/1 lượt 57.33Xu/1 lượt 58.422Xu/1 lượt 60.06xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.63Xu/1 lượt 9.9xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.7Xu/1 lượt 11xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.35Xu/1 lượt 5.5xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 16.05Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
17.85Xu/1 lượt 18.3855Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 19.0995Xu/1 lượt 19.635xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 23.793Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 24.717Xu/1 lượt 25.41xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
0.5Xu/1 lượt 0.515Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.535Xu/1 lượt 0.55xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
1.575Xu/1 lượt 1.62225Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.68525Xu/1 lượt 1.7325xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
100Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 107Xu/1 lượt 110xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1Xu/1 lượt 1.133Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.177Xu/1 lượt 1.21xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.14Xu/1 lượt 2.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.3Xu/1 lượt 28.119Xu/1 lượt 28.665Xu/1 lượt 29.211Xu/1 lượt 30.03xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
288Xu/1 lượt 296.64Xu/1 lượt 302.4Xu/1 lượt 308.16Xu/1 lượt 316.8xu/1 lượt
697Xu/1 lượt 717.91Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 745.79Xu/1 lượt 766.7xu/1 lượt
450Xu/1 lượt 463.5Xu/1 lượt 472.5Xu/1 lượt 481.5Xu/1 lượt 495xu/1 lượt
126Xu/1 lượt 129.78Xu/1 lượt 132.3Xu/1 lượt 134.82Xu/1 lượt 138.6xu/1 lượt
157.5Xu/1 lượt 162.225Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 168.525Xu/1 lượt 173.25xu/1 lượt
262.5Xu/1 lượt 270.375Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 280.875Xu/1 lượt 288.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
48.3Xu/1 lượt 49.749Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 53.13xu/1 lượt
39.9Xu/1 lượt 41.097Xu/1 lượt 41.895Xu/1 lượt 42.693Xu/1 lượt 43.89xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
262.5Xu/1 lượt 270.375Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 280.875Xu/1 lượt 288.75xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 330xu/1 lượt
130Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 136.5Xu/1 lượt 139.1Xu/1 lượt 143xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
190Xu/1 lượt 195.7Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 203.3Xu/1 lượt 209xu/1 lượt
115.5Xu/1 lượt 118.965Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 123.585Xu/1 lượt 127.05xu/1 lượt
231Xu/1 lượt 237.93Xu/1 lượt 242.55Xu/1 lượt 247.17Xu/1 lượt 254.1xu/1 lượt
420Xu/1 lượt 432.6Xu/1 lượt 441Xu/1 lượt 449.4Xu/1 lượt 462xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 30.282Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 32.34xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 35.6895Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 37.0755Xu/1 lượt 38.115xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 9.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.155xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 23.793Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 24.717Xu/1 lượt 25.41xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
48.3Xu/1 lượt 49.749Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 53.13xu/1 lượt
35.7Xu/1 lượt 36.771Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 38.199Xu/1 lượt 39.27xu/1 lượt
35.7Xu/1 lượt 36.771Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 38.199Xu/1 lượt 39.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.07Xu/1 lượt 1.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
47.25Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
63Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 67.41Xu/1 lượt 69.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.54Xu/1 lượt 24.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1500Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1605Xu/1 lượt 1650xu/1 lượt
400Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 428Xu/1 lượt 440xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 535Xu/1 lượt 550xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9000Xu/1 lượt 9270Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9630Xu/1 lượt 9900xu/1 lượt
6300Xu/1 lượt 6489Xu/1 lượt 6615Xu/1 lượt 6741Xu/1 lượt 6930xu/1 lượt
4500Xu/1 lượt 4635Xu/1 lượt 4725Xu/1 lượt 4815Xu/1 lượt 4950xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32Xu/1 lượt 32.96Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 34.24Xu/1 lượt 35.2xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 53.5Xu/1 lượt 55xu/1 lượt
72Xu/1 lượt 74.16Xu/1 lượt 75.6Xu/1 lượt 77.04Xu/1 lượt 79.2xu/1 lượt
57.75Xu/1 lượt 59.4825Xu/1 lượt 60.6375Xu/1 lượt 61.7925Xu/1 lượt 63.525xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
225.75Xu/1 lượt 232.5225Xu/1 lượt 237.0375Xu/1 lượt 241.5525Xu/1 lượt 248.325xu/1 lượt
199.5Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 213.465Xu/1 lượt 219.45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
0.315Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33705Xu/1 lượt 0.3465xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
1.575Xu/1 lượt 1.62225Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.68525Xu/1 lượt 1.7325xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.4494Xu/1 lượt 0.462xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.775xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.62xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.5Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.55xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
71Xu/1 lượt 73.13Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 75.97Xu/1 lượt 78.1xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 74.9Xu/1 lượt 77xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 32.1Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 37.8525Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 39.3225Xu/1 lượt 40.425xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21.4Xu/1 lượt 22xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.4494Xu/1 lượt 0.462xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.4494Xu/1 lượt 0.462xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.0075705Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0078645Xu/1 lượt 0.008085xu/1 lượt
0.0525Xu/1 lượt 0.054075Xu/1 lượt 0.055125Xu/1 lượt 0.056175Xu/1 lượt 0.05775xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.0075705Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0078645Xu/1 lượt 0.008085xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.0075705Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0078645Xu/1 lượt 0.008085xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 17.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.63Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 0.6615Xu/1 lượt 0.6741Xu/1 lượt 0.693xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.93xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
89.25Xu/1 lượt 91.9275Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 95.4975Xu/1 lượt 98.175xu/1 lượt
157.5Xu/1 lượt 162.225Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 168.525Xu/1 lượt 173.25xu/1 lượt
78.75Xu/1 lượt 81.1125Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 84.2625Xu/1 lượt 86.625xu/1 lượt
199.5Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 213.465Xu/1 lượt 219.45xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 57.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
94.5Xu/1 lượt 97.335Xu/1 lượt 99.225Xu/1 lượt 101.115Xu/1 lượt 103.95xu/1 lượt
99.75Xu/1 lượt 102.7425Xu/1 lượt 104.7375Xu/1 lượt 106.7325Xu/1 lượt 109.725xu/1 lượt
78.75Xu/1 lượt 81.1125Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 84.2625Xu/1 lượt 86.625xu/1 lượt
73.5Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 77.175Xu/1 lượt 78.645Xu/1 lượt 80.85xu/1 lượt
63Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 67.41Xu/1 lượt 69.3xu/1 lượt
199.5Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 213.465Xu/1 lượt 219.45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
210Xu/1 lượt 216.3Xu/1 lượt 220.5Xu/1 lượt 224.7Xu/1 lượt 231xu/1 lượt
262.5Xu/1 lượt 270.375Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 280.875Xu/1 lượt 288.75xu/1 lượt