Hướng dẫn sử dụng api-smm
Cách kết nối api-smm một cách nhanh chóng
13/04/2021

METHOD: POST

URL API: https://ongtrum.pro/api/v2/server-smm.aspx

URL PANEL: https://ongtrum.pro/other/check-smm.aspx

API Key: Get an API key on the Account page

Response format: JSON